Toán lớp 3 nâng cao: Bài toán về đồng hồ

[CÁC BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐO ĐẠI LƯỢNG] – Toán lớp 3 nâng cao – Bài toán về đồng hồ.

Đăng ký tư vấn tìm gia sư tiểu học cho các em học sinh lớp 1, 2, 3, 4, 5 tại Hà Nội vui lòng liên hệ: 0936.128.126 (Hỗ trợ tư vấn 24/7)


Bài 1: Sắp xếp các ô có giá trị tăng dần:

7 giờ 50 phút 9 giờ 20 phút 6 giờ 55 phút 4 giờ kém 25 phút
4 giờ 25 phút 1 giờ 25 phút 2 giờ 30 phút 2 giờ 25 phút
4 giờ 15 phút 3 giờ 30 phút 1 giờ 20 phút 3 giờ 10 phút
8 giờ kém 15 phút 2 giờ 5 phút 2 giờ 20 phút 1 giờ 50 phút
4 giờ kém 10 phút 4 giờ kém 20 phút 7 giờ kém 20 phút 9 giờ 55 phút

Bài 2: Sắp xếp các ô theo giá trị tăng dần:

1 giờ 45 phút 2 giờ 20 phút 3 giờ 7 giờ 15 phút
7 giờ 40 phút 3 giờ kém 5 phút 8 giờ kém 15 phút 2 giờ 15 phút
6 giờ 20 phút 4 giờ 5 phút 7 giờ 50 phút 4 giờ kém 25 phút
9 giờ kém 20 phút 2 giờ 30 phút 4 giờ kém 15 phút 2 giờ 45 phút
5 giờ 15 phút 1 giờ 30 phút 3 giờ kém 10 phút 1 giờ 5 phút

Bài 3: Đồng hồ chỉ 12 giờ kém 5 phút thì ta cũng có thể nói đồng hồ chỉ 11 giờ … phút?

Bài 4: Đồng hồ đang chỉ 5 giờ 20 phút. Hỏi kim phút đang chỉ chính xác vào chỗ nào?

Bài 5: Đồng hồ đang chỉ 9 giờ 40 phút. Hỏi kim phút đang chỉ chính xác vào số nào?

Bài 6: Đồng hồ đang chỉ 2 giờ đúng. Hỏi kim phút đang chỉ chính xác vào số nào?

Bài 7: Chọn ô theo giá trị tăng dần:

22 giờ 18 giờ 7 giờ sáng 7 giờ tối
12 giờ đêm 5 giờ chiều 6 giờ sáng 10 giờ sáng
2 giờ sáng 9 giờ sáng 3 giờ sáng 11 giờ trưa
4 giờ sáng 15 giờ 8 giờ tối 13 giờ
12 giờ trưa 21 giờ 11 giờ đêm 1 giờ sáng

About admin