Toán Đố Tiểu học

Bài 1. Hai máy cùng gặt xong một thửa ruộng trong 48 giờ. Nếu máy I gặt một mình trong 28 giờ rồi máy II gặt tiếp thêm 52 giờ nữa thì được 11/12 thửa ruộng. Hỏi nếu máy I gặt một mình thì gặt xong thửa ruộng trong bao lâu ?

Lời giải

1 giờ cả hai máy gặt được: 1 : 48 = 1/48 (thửa ruộng)

28 giờ cả hai máy gặt được: 28 x 1/48 = 7/12 (thửa ruộng)

Máy II gặt nhiều hơn máy II số giờ là: 52 – 28 = 24 (giờ)

24 giờ máy II gặt được: 11/12 – 7/12 = 1/3 (thửa ruộng)

1 giờ máy II gặt được: 1/3 : 24 = 1/72 (thửa ruộng)

1 giờ máy I gặt được số phần thửa ruộng là: 1/48 – 1/72 = 1/144 (thưả ruộng)

Máy I gặt một mình thì gặt xong trong số giờ là: 1 : 1/144 = 144 (giờ)

Đáp số: 144 giờ

About sakura