Tìm số có hai chữ số biết hiệu của chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị bằng 5 và tích của hai chữ số bằng 24

[Hỗ trợ giải toán tiểu học lớp 2] – Đề bài: Tìm số có hai chữ số biết hiệu của chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị bằng 5 và tích của hai chữ số bằng 24.

Giải:

Các số có hai chữ số biết hiệu của chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị bằng 5 là 50; 61; 72; 83; 94.

Trong các số trên chỉ có số 83 có tích 2 chữ số bằng 24.

Vậy số cần tìm là 24.

About admin