Tìm một số tự nhiên biết rằng số đó chia 4 dư 2, chia cho 5 dư 1 và hiệu của các thương bằng 8

[Giải Toán lớp 5 trên mạng] – Đề bài: Tìm một số tự nhiên biết rằng số đó chia 4 dư 2, chia cho 5 dư 1 và hiệu của các thương bằng 8.

Giải:

Dễ dàng nhận thấy 6 chia 4 = 1 dư 2 và chia 5 = 1 dư 1.
– Bội chung của 4 và 5 là 20. Ngoài ra 20/4=5 và 20/5=4 có hiệu 2 thương là 1. Nên 20*x với x = 1,2,3… khi chia cho 4 và 5 được hiệu 2 thương cũng tăng theo x. Ví dụ 20*2 = 40 => 40/4 = 10; 40/5= 8 => 10-8=2 (hiệu 2 thương); 20*3 = 60 => 60/4 = 15; 60/5= 12 => 15-12=3 (hiệu 2 thương); …, 20*8 = 160 => 160/4 = 40; 160/5= 32 => 40-32=8 (hiệu 2 thương);
– Vậy số phải tìm là 6+160=166.
– Thử lại: 166/4 = 41 dư 2; 166/5 = 33 dư 1 và 41 – 33 = 8.

Chúc các em học tập tốt 🙂

About admin