[Ôn tập Toán lớp 5] – Dạng Toán về công việc

[Ôn tập hệ thống Toán lớp 5] – Dạng Toán về công việc.

I/ Bài Toán Tam Suất Thuận:

Bài 29: Ba thùng nước mắm đựng được 96l. Hỏi 5 thùng như thế thì đựng được bao nhiêu lít nước mắm?

Bài 30: Ở một công trường, một tổ 5 người đập được một ngày 13 m3 đá. Hỏi cũng với năng suất như vậy, 70 người đập trong 1 ngày được bao nhiêu mét khối đá?

Bài 31: Một số thùng đựng nước cân nặng 27kg. Nếu đổ bớt đi  số nước thì thùng chỉ còn nặng là 17kg. Hỏi thùng không đựng nước nặng bao nhiêu kg?

II/ Bài Toán Tam Suất Nghịch:

Bài 32: Một đơn vị bộ đội đã chuẩn bị gạo cho 120 người ăn trong 50 ngày, nhưng sau đó số người của đơn vị lên đến 200 người. Hỏi số gạo đó đủ ăn trong bao nhiêu ngày? (giả sử mức ăn của mỗi người như nhau)

Bài 33: Muốn đào một ao nuôi cá, 15 người phải làm việc trong 12 ngày. Hỏi nếu phải đào gấp cho xong trong 4 ngày thì cần thêm bao nhiêu người nữa? (Năng suất làm việc của mỗi người như nhau)

Bài 34: Một vườn trẻ dự trữ gạo cho 120 em bé ăn trong 20 ngày. Nay có thêm một số em bé đến nên số ngày ăn giảm đi 4 ngày. Hỏi có bao nhiêu em bé đến thêm?

Bài 35: Một cửa hàng có 20 thùng đựng dầu gồm 2 loại: Loại thùng 60 lít và loại thùng 40 lít. Hỏi có bao nhiêu thùng mỗi loại, biết rằng số dầu đựng ở mỗi loại thùng đều bằng nhau?

Bài 36: Cho ba số, trong đó hiệu của số lớn nhất và số bé nhất bằng 4,8. Nếu đem một số nhân với 12, một số nhân với 15, một số nhân với 10 thì được ba tích bằng nhau. Hãy tìm ba số đó?

About admin