[Ôn tập Toán lớp 5] – Dạng Toán tỉ số phần trăm

[Ôn tập Toán lớp 5] – Dạng Toán tỉ số phần trăm.

Bài 56: Tổng của hai số là 25%, thương của hai số cũng là 25%. Tìm hai số đó?

Bài 57: Một người bán cam được lãi 35% theo giá mua. Hỏi người đó được lãi bao nhiêu phần trăm theo giá bán?

Bài 58: Cuối năm 2000 nước ta có 78 triệu dân. Hỏi cuối năm 2003 dân số nước ta là bao nhiêu nếu tốc độ tăng dân số mỗi năm là 2%?

Bài 59: Đầu năm học trường em có số học sinh trai và gái bằng nhau. Trong học kỳ I trường nhận thêm 15 em gái và 5 em trai. Vì vậy số học sinh gái chiếm 51% tổng số học sinh. Hỏi đầu năm học trường em có bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học sinh gái?

Bài 60: Trong một ngày hội toán, đội Toán của một khối lớp chia thành ba nhóm. Nếu lấy 40% số học sinh của nhóm thứ nhất chia đều thêm cho hai nhóm kia thì số học sinh của ba nhóm sẽ bằng nhau. Nhưng nếu nhóm thứ nhất bớt đi 3 học sinh thì số học sinh của nhóm thứ nhất sẽ bằng tổng số học sinh của hai nhóm kia. Hỏi số học sinh của đội Toán của khối lớp đó?

About admin