[Ôn tập Toán lớp 5] – Các bài toán chia hết – Chia có dư

Gia sư uy tín Tài Đức Việt cung cấp một số bài toán lớp 5 giúp các em hệ thống kiến thức ôn tập chương trình Toán lớp 5 – Các bài toán chia hết – Chia có dư.

CÁC BÀI TOÁN CHIA HẾT – CHIA CÓ DƯ

Bài 1: Tìm số bé nhất biết rằng lấy số đó chia cho 2, chia cho 3, và chia cho 5 đều dư 1.

Bài 2: Tìm một số tự nhiên biết rằng số đó chia 4 dư 2, chia cho 5 dư 1 và hiệu của các thương bằng 8.

Bài 3: Chia đào cho em. Nếu chia mỗi em 3 quả thì thừa 2 quả. Nếu chia mỗi em 4 quả thì thiếu 2 quả. Hỏi có bao nhiêu em được chia đào và có bao nhiêu quả đào?

Bài 4: Cho số tự nhiên a. Biết a chia 4 dư 3 và a chia 9 dư 5. Hỏi a chia 36 dư bao nhiêu?

Bài 5: Hoàng mua 6 quyển vở, Hùng mua 3 quyển vở. Hai bạn qóp số vở của mình với số vở của bạn Sơn, rồi chia đều cho nhau. Sơn tính rằng mình phải trả các bạn đúng 800 đồng. Tính giá tiền 1 quyển vở. Biết rằng cả 3 bạn đều mua cùng 1 loại vở.

Bài 6: Tổng ba số là 122, lấy số thứ nhất chia cho số thứ hai được thương là 3 dư 1, lấy số thứ hai chia cho số thứ ba cũng được thương là 3 dư 1.Tính tổng số thứ nhất và số thứ ba?

Bài 7: Số có 1000000 chữ số 3 khi chia cho 24 thì phần thập phân của thương là bao nhiêu?

Bài 8: Số có 1995 chữ số 7 khi chia cho 15 thì phần thập phân của thương là bao nhiêu?

Chúc các em học tập tốt 🙂

About admin