Ôn Tập Toán lớp 2

Phần I: Trắc nghiệm, khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Tìm một số biết rằng lấy 35 cộng với số đó thì có kết quả bằng 35 trừ đi số đó.

A. 0                                       B. 35                                        C. 70                                            D . 1

Câu 2: 7 giờ tối còn gọi là:

A. 17 giờ                              B. 21 giờ                                   C. 19. giờ                                    D. 15 giờ

Câu 3: Số bé nhất có 3 chữ số khác nhau là:

A. 100                                B. 101                                         C. 102                                          D. 111

Câu 4: 5m 5dm = ….. Số điền vào chỗ chấm là:

A. 55m                               B. 505 m                                    C. 55dm                                     D. 10 dm

Câu 5: Cho dãy số: 7; 11; 15; 19; ….số tiếp theo điền vào chỗ chấm là:

A. 22                                 B . 23                                            C. 33                                             D. 34

Câu 6: Nếu thứ 6 tuần này là 26. Thì thứ 5 tuần trước là:

A. 17                                 B. 18                                              C. 19                                             D. 20

Câu 7: Số lớn nhất có ba chữ số là:

A. 998                              B. 999                                           C. 978                                           D. 987

Câu 8: Hình vuông ABCD có cạnh AB = 5cm. Ch vi hình vuông là:

A. 15 cm                            B. 20 cm                                      C. 25 cm                                       D. 30 cm

Câu 9: 81 – x = 28, x có giá trị bằng bao nhiêu?

A. 53                                 B. 89                                             C. 98                                               D. 43

Câu 10: 17 + 15 – 10 = ….. Số điền vào chỗ chấm là:

A. 32                                 B. 22                                              C. 30                                              D. 12

Phần II: Tự luận (làm vào vở)

Câu 1: Điền dấu > ,< , =

375…..575                         948……894                           460…..400 + 60                         231 + 305…..423 + 104

Câu 2: Xếp các số: 376, 960, 736, 690 theo thứ tự từ bé đến lớn

Câu 3: Viết các số: 372, 380, 394, 369 theo thứ tự lớn đến bé là:

Câu 4: Đặt tính rối tính:

234 + 565                          576 + 420                               81 – 27                                            67 + 9

958 – 527                          899 -384                                 42 – 19                                             32 + 68

Câu 5: Tính nhẩm:

500 + 200 =……..               500 + 500 =………               900 – 400 =……..               600 – 200 =……….

300 + 400 =……..               200 + 700 =……….              800 – 200 =………             700 – 300 =…………

Câu 6:

a) Đúng ghi (Đ) Sai ghi S vào ô trống:

a. 603 = 600 + 3                                                               b. 603 = 600 + 30

c. 780 = 700 +8                                                                d. 780 = 700 +80

b) Viết số thích hợp vào ô trống để: 983 = + 80 +3

Câu 7: Tính

a) 3 x 6 + 53                                          b) 35 : 5 + 23                                               c) 354 + 135 – 263

Câu 8: Tính độ dài đường gấp khúc ABCDE

on-tap-toan-lop-2

Tóm tắt và giải các bài toán

Câu 9: Bể nước thứ nhất chứa 865 l nước. Bể nước thứ hai chứa ít hơn bể thứ nhất 300l. Hỏi bể thứ hai chứa bao nhiêu lít nước?

Câu 10: Một thùng dầu lớn khi đổ sang hai thùng dầu nhỏ gồm một thùng 145 lít và một thùng 250 lít thì thùng dầu lớn không còn gì. Hỏi thùng dầu lớn ban đầu chứa bao nhiêu lít dầu?

Câu 11: Mỗi bạn mua 5 quyển vở. Hỏi 4 bạn thì mua bao nhiêu quyển vở?

Câu 12: Một lớp học có 32 học sinh được chia đều làm 4 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?

Câu 13. Đàn vịt có 64 con. Có 19 con bơi xuống ao. Hỏi trên bờ còn bao nhiêu con vịt?

Câu 14: Hiền cho bạn 25 bông hoa thì Hiền còn 17 bông. Hỏi ban đầu Hiền có bao nhiêu bông hoa?

About sakura