Một phân xưởng sản xuất có 56 công nhân nam. Biết 4 lần số công nhân nam bằng 7 lần số công nhân nữ. Hỏi phân xưởng đó có tất cả bao nhiêu công nhân?

[Hỏi đáp Toán lớp 3 trên mạng] – Đề bài: Một phân xưởng sản xuất có 56 công nhân nam. Biết 4 lần số công nhân nam bằng 7 lần số công nhân nữ. Hỏi phân xưởng đó có tất cả bao nhiêu công nhân?

Hướng dẫn giải:

Bốn lần số công nhân nam hay bảy lần số công nhân nữ là:

56 x 4 = 224(công nhân)

Số công nhân nữ của phân xưởng đó là:

224 : 7 = 32(công nhân)

Phân xưởng đó có tổng số công nhân là:

56 + 32 = 88(công nhân)

Đáp số: 88 (công nhân)

About admin