[Hỏi Toán lớp 6] – Bạn Trung Dũng có hỏi bài Toán như sau:

[Hỏi Toán lớp 6] – Bạn Trung Dũng có hỏi bài Toán như sau:

Bài 1: cho C =3+32+33+34+……+3100 .Chứng tỏ C chia hết cho 40.

Bài 2: Cho các số 0;1;3;5;7;9. Hỏi có thể thiết lập được bao nhiêu số có 4 chữ số chia hết cho 5 từ sáu chữ số đã cho.

Mọi người hỗ trợ cho em Trung Dũng.

About admin