Hà và Linh mỗi bạn có một số viên bi. Nếu Hà cho Linh 10 viên bi thì số bi của Linh sẽ nhiều hơn của Hà 2 viên. Hỏi Hà có nhiều hơn Linh bao nhiêu viên bi?

[Hỗ trợ giải toán tiểu học lớp 2] – Đề bài: Hà và Linh mỗi bạn có một số viên bi. Nếu Hà cho Linh 10 viên bi thì số bi của Linh sẽ nhiều hơn của Hà 2 viên. Hỏi Hà có nhiều hơn Linh bao nhiêu viên bi?

Giải:

Đ/s: 8 viên bi.

About admin