Các bài toán giải theo phương pháp tính ngược từ cuối lớp 4

[Bồi dưỡng học tập Toán lớp 4] – Các bài toán giải theo phương pháp  tính ngược từ cuối lớp 4.

Bài 1: Tìm một số biết rằng số đó lần lượt cộng với 1 rồi nhân với 2 được bao nhiêu đem chia cho 3 rồi trừ đi 4 thì được 5.

Bài 2: Tìm một số biết rằng số đó nhân với 4, được bao nhiêu đem cộng với 4 thì được két quả là 7744.

Bài 3: Kiên, Hoà và Bình có 24 quyển vở. Nếu Kiên cho Hoà một số vở bằng số vở Hoà hiện có. Hoà cho Bình một số vở bằng số vở Bình hiện có rồi Bình lại cho Kiên một số vở bằng số vở Kiên hiện có thì số vở của 3 bạn bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở?

Bài 4: An, Bình, Chi và Dũng mỗi người có một số nhãn vở khác nhau. An cho 3 bạn mình mỗi bạn một số nhãn vở như mỗi bạn hiện có. Sau đó, Bình lại cho ba bạn mình một số nhãn vở như mỗi bạn hiện có, rồi sau đó Chi, Dũng cũng làm như vậy. Cuối cùng mỗi bạn có 16 nhãn vở. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu nhãn vở?

Bài 5:  Có 3 thùng gạo, lấy  1/3 số gạo ở thùng A đổ vào thùng B, rồi đổ 1/4 số gạo hiện có ở thùng B vào thùng C. Sau đó, đổ 1/10 số gạo có tất cả ở thùng C vào thùng A thì lúc ấy số gạo ở mỗi thùng đều bằng 18kg. Hỏi lúc đầu mỗi thùng có bao nhiêu ki – lô – gam gạo?

Bài 6: Kiên và nhẫn cùng chơi như sau: Nếu Kiên chuyển cho Nhẫn một số bi đúng bằng số bi mà Nhẫn đang có, rồi Nhẫn lại chuyển cho Kiên một số bi đúng bằng số bi còn lại của Kiên thì cuối cùng Nhẫn có 35 viên bi và Kiên có 30 viên bi. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

Bài 7: Một người bán một số cam như sau: lần đầu bán 1/2 tổng số cam và thêm 1 quả, lần thứ 2 bán 1/2 số cam còn lại và thêm 1 quả, lần thứ 3 bán 1/2 số cam còn lại sau lần 2 và thêm 1 quả, cuối cùng còn lại 10 quả. Hỏi người đó có tất cả bao nhiêu quả cam?

Bài 8: Một người bán một số trứng như sau: Lần đầu bán 1/2 tổng số trứng và thêm 2 quả, lần 2 bán 1/2 số trứng còn lại và thêm 2 quả, lần thứ 3 bán 1/2 số trứng còn lại sau khi bán lần 2 và thêm 2 quả. Cuối cùng còn lại 10 quả. Hỏi người đó có bao nhiêu quả trứng?

Bài 9: Lớp 5A tham gia học may, ngày thứ nhất có 1/6 số học sinh của lớp và 2 em tham gia, ngày thứ 2 có 1/4 số còn lại và 1 em tham gia, ngày thứ 3 có 3/5 số còn lại sau 2 ngày và 5 em tham gia, ngày thứ 4 có 1/3 số còn lại sau 3 ngày và 1 em tham gia. Cuối cùng còn lại 5 em chưa tham gia. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh?

Bài 10: Các lớp 4A, 4B, 4C chuyển ghế từ sân trường vào các phòng học. Cô giáo yêu cầu mỗi lớp phải chuyển số ghế. Lớp 4A đến sớm nhất và chuyển đúng 1/3 số ghế. Lớp 4B đến sau tưởng chưa có lớp nào chuyển ghế nên chỉ chuyển đúng 1/3 số ghế còn lại. Lớp 4C đến sau cũng tưởng chưa có lớp nào chuyển ghế nên chỉ chuyển đúng 1/3 số ghế là 20 ghế. Hỏi lúc đầu trên sân trường có bao nhiêu ghế?

Bài 11: Người ta chia kẹo cho 9 em bé. Em bé thứ nhất được 1 cái kẹo và 1/10 số kẹo còn lại. Em thứ 2 nhận được 2 cái kẹo và 1/10 số kẹo còn lại. Em thứ 3 nhận được 3 cái kẹo và 1/10 số kẹo còn lại…Cuối cùng số kẹo được chia hết và em bé nào cũng nhận được số kẹo như nhau. Hỏi lúc đầu có bao nhiêu cái kẹo.

Bài 12: Em đi học về thấy mẹ để lại táo cho 2 anh em, bèn chia số táo thành 2 phần bằng nhau nhưng thấy thừa ra 1 quả, em ăn luôn quả đó rồi lấy đi một phần. Sau đó anh về không biết là em đã lấy, bèn chia số táo còn lại thành 2 phần bằng nhau và cũng thấy thừa ra 1 quả, anh ăn luôn quả đó rồi lấy ra một phần. Như vậy là em đã lấy nhiều hơn anh 6 quả táo. Hỏi mẹ đã để lại cho 2 anh em mấy quả táo?

Bài 13: Ba bạn Lan, Đào, Hồng có tất cả 36 cái kẹo. Nếu Lan cho Đào 7 cái, Đào cho Hồng 5 cái, Hồng lại cho Lan 2 cái thì cuối cùng số kẹo ba bạn bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có mấy cái kẹo?

Bài 14: Có hai bình đựng nước nhưng chưa đầy. Nếu đổ số nước ở bình thứ nhất sang bình thứ hai rồi đổ số nước hiện có trong bình thứ hai sang bình thứ nhất thì mỗi bình đều có 12 lít nước. Tính số nước ban đầu mỗi bình?

Bài 15: Chị Tú bán một tấm vải làm 3 lần: Lần thứ nhất bán 1/3 tấm vải thêm 3m , Lần thứ hai bán 3/7 số vải còn lại them 3m. Lần cuối chị bán được 49500 đông với giá 1m là 5500 đồng. Tìm chiều dài tấm vải và số vải bán mỗi lần?

Bài 16: Hùng chuyển cho Dũng một số bi đúng bằng số bi Dũng có. Dũng lại chuyển cho Hùng số bi đúng bằng số bi còn lại của Hùng thì cuối cùng Dũng có 70 viên bi và Hùng có 60 viên bi. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

Bài 17: Mẹ đi chợ mua một ít táo cho 3 chị em. Chị Hoà về sớm nhất thấy rổ táo chị liền lấy đi 1/3 số táo trong rổ nhưng lại bỏ vào 3 quả. Anh Tùng về lấy 1/3 số táo còn lại nhưng lai bỏ vào rổ 2 quả. Đến khi em Long về nhìn thấy rổ táo tưởng anh chị mìnhchưa ăn liền chia số táo thành ba phần bằng nhau , cậu ta lấy đi 1 phần và nhón thêm 2 quả nữa . Thế là trong rổ còn lại đúng 6 quả táo. Hỏi mẹ đã mua bao nhiêu quả táo?

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập, đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 4 vui lòng liên hệ theo: 0919.281.916.

Chúc các em học tập tốt 🙂

Thân ái!

About admin