Bài toán giỏi cả hai môn Toán và tiếng Việt?

Đề bài: Lớp 4A có 42 học sinh. Trong đó có 25 HS giỏi toán, 23 HS giỏi Tiếng Việt và hai HS không giỏi môn nào. Hỏi có bao nhiêu HS giỏi cả hai môn?

Giải:

Số HS giỏi ít nhất 1 môn là:

       42 – 2 = 40 (HS)

Số HS giỏi cả hai môn là:

      (25 + 23) – 40 = 8 (HS)

Đáp số: 8 HS.

About admin