Bài tập Toán lớp 4 – Dạng toán tìm hai số biết tổng và tỉ số

[Bồi dưỡng Toán lớp 4 theo chuyên đề] – Bài tập Toán lớp 4 – Dạng toán tìm hai số biết tổng và tỉ số.

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn và đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 4, ôn thi Toán Violympic Toán 4 trên mạng, vui lòng liên hệ theo số máy: 0919.281.916.

BÀI TẬP RÈN LUYỆN DẠNG TOÁN TÌM HAI SỐ BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ:

Bài 1: Một hộp phấn có 135 viên gồm có đỏ và trắng, Biết số phấn trắng gấp đôi số phấn đỏ, hỏi mỗi loại có bao nhiêu viên?

Bài 2: Tìm hai số có tổng bằng 506 biết rằng nếu thêm chữ số 0 vào bên phải số bé thì được số lớn.

Bài 3: Tìm hai số có tổng bằng 357 , biết rằng nếu xóa chữ số 5 bên phải số lớn thì được số bé.

Bài 4: Tìm hai số có tổng bằng 295 , biết rằng nếu lấy số lớn chia số bé thì được thương là 8 có số dư là 7.

Bài 5: Khối lớp 4 có 144 học sinh , biết 1/3 học sinh nam bằng 1/5 học sinh nữ . Hỏi có bao nhiêu học sinh nam bao nhiêu học sinh nữ?

Bài 6: Tổng số tuổi của hai ông cháu là 78 tuổi, biết rằng ông bao nhiêu tuổi thì cháu bấy nhiêu tháng . Hỏi ông bao nhiêu tuổi cháu bao nhiêu tuổi?

Bài 7: Hiện nay tổng số tuổi của hai bà cháu là 62 tuổi, biét rằng 5 năm nữa tuổi của bà sẽ gấp 5 lần tuổi của cháu . Hỏi hiện nay Bà bao nhiêu tuổi? Cháu bao nhiêu tuổi?

Bài 8: Hiện nay tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con, biết rằng 4 năm nữa tổng số tuổi của hai Mẹ Con là 53. Hỏi hiện nay Mẹ bao nhiêu tuổi? Con bao nhiêu tuổi?

Bài 9: Tuổi bà gấp đôi tuổi Mẹ, tuổi Lan bằng 1/6 tuổi Mẹ tổng số tuổi của Mẹ và Lan là 42 tuổi. Hỏi tuổi mỗi người?

Bài 10: Biết tuổi em bằng ½ tuổi anh, tuổi anh bằng ¼ tuổi Bố Tổng số tuổi của Em và Bố là 36 tuổi . Hỏi tuổi mỗi người?

Bài 11: Tìm hai số có tổng bằng 72, biết số lớn gấp 3 lần số bé.

Bài 12: Tìm hai số có tổng bằng 72, biết số bé bằng 3/ 5 số lớn.

Bài 13: Hai số có trung bình cộng bằng 72, biết số bé bằng 1/ 3 số lớn. Tìm hai số đó.

Bài 14: Hai bạn Lan và Huệ có tổng cộng 42 quyển sách, nếu Lan cho Huệ 4 quyển sách thì số sách của Lan sẽ gấp đôi số sách của Huệ. Hỏi mỗi bạn thực sự có bao nhiêu quyển sách?

Bài 15: Hai số có tổng bằng 760, biết 1/3 số thứ nhất bằng 1/ 5 số thứ hai. Tìm hai số đó.

Bài 16: Hai tổ công nhân sửa được 510m đường. Nếu tổ thứ nhất sửa thêm được 100m và tổ thứ hai sửa ít hơn thực tế 10m thì số mét đường của tổ thứ hai chỉ sửa bằng 1/2 số mét của tổ một. Hỏi mỗi tổ sửa được bao nhiêu mét đường?

Bài 17: Hùng và Dũng mỗi người đọc một quyển truyện, Hùng đọc trong 2 ngày thì xong. Còn Dũng đọc trong 6 ngày mới xong. Hỏi mỗi quyển truyện  dày bao nhiêu trang, biết mỗi ngày hai bạn đọc được số trang sách bằng nhau và hai quyển truyện có tổng cộng 480 trang.

Bài 180: An và Bình có 36 viên bi, nếu An cho Bình 5 viên bi thì số bi của Bình bằng 5/ 4 số bi của An. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

Bài 19: Hồng và Loan mua tổng cộng 40 quyển vở, biết 3 lần số vở của Hồng bằng 2 lần số vở của Loan. Hỏi mỗi bạn mua bao nhiêu quyển vở?

Bài 20: Hai thùng dầu có tổng cộng 60 lít, nếu chuyển 10 lít dầu ở thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì 1/ 3 số dầu ở thùng thứ nhất bằng 1/ 7 số dầu ở thùng thứ hai. Hỏimoix thùng thứ hai. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu?

Bài 21: Minh và Bình có tổng cộng 80 viên kẹo, vì Minh ăn hết 3 viên kẹo, nên số kẹo của Minh bằng 5/ 2 số kẹo của Bình. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu viên kẹo?

Bài 22: Hùng có số bi gấp 3 lần số bi của Dũng. Nếu Hùng có thêm 12 viên bi và Dũng bớt đi 4 bi thì tổng số bi của hai bạn là 108 viên bi. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

Bài 23: Một nông trại có tổng số gà và heo là 600 con, sau khi bán đi 33 con gà và 7 con heo, thì số heo còn lại bằng 2/ 5 số gà. Hỏi trước khi bán nông trại có bao nhiêu con gà? Bao nhiêu con heo?

Bài 24: Lúc đầu nhà máy có số công nhân nữ bằng 2/ 3 số công nhân nam, sau đó 8 công nhân nam nghỉ việc và nhà máy nhận thêm 15 công nhân nữ, nên tổng số công nhân của nhà máy là 167 người. Hỏi lúc sau nhà máy có bao nhiêu công nhân nam? Bao nhiêu công nhân nữ?

Bài 25: Một cửa hàng trong hai ngày bán được 138 lít dầu, nếu ngày thứ nhất bán nhiều hơn thực tế 12 lít, ngày thứ hai bán ít hơn thực tế 25 lít thì ngày thứ hai bán bằng 1/ 4 ngày thứ nhất. Hỏi thực sự mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu?

Bài 26: Khối lớp 4 có 3 lớp, số học sinh của lớp 4A gấp 3 lần số học sinh giỏi của lớp 4B, số học sinh giỏi lớp 4B gấp hai lần số học sinh giỏi lớp 4C, biết số học sinh giỏi của khối 4 là 27 em. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh giỏi?

Bài 27: Một nhà máy có ba tổ công nhân, tổ một có số người gấp đôi tổ hai, tổ ba có số người gấp 3 tổ một, tổng số người của tổ hai và tổ ba là 84 người. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu công nhân?

Bài 28: Hùng có tất cả 48 viên bi gồm 3 màu xanh, đỏ, vàng. Số bi xanh bằng tổng số bi đỏ và bi vàng, số bi xanh cộng với số đỏ gấp 5 lần số bi vàng. Hỏi mỗi màu có bao nhiêu viên bi?

Bài 29: Anh Dũng chia 64 viên bi cho Hùng và Mạnh cứ mỗi lần cho Hùng 3 viên bi thì cho Mạnh 5 viên bi. Hỏi anh Dũng cho Hùng bao nhiêu viên bi? Cho Mạnh bao nhiêu viên bi?

Bài 30: Ba tổ lớp 4A thu nhặt được 49 kg giấy vụn, số giấy vụn của tổ một bằng 4 lần số giấy của tổ hai, số giấy của tổ ba bằng 1/ 2 số giấy tổ một. Hỏi mỗi tổ thu nhặt được bao nhiêu kg giấy vụn?

Bài 31: Ba thùng dầu đựng 84 lít. Số dầu ở thùng thứ nhất bằng 3/ 5 số dầu ở thùng thứ hai, số dầu ở thùng thứ ba bằng 3/ 4 số dầu ở thùng thứ nhất và thùng thứ hai. Hỏi mỗi thùng dầu chứa bao nhiêu lít?

Bài 32: Minh đố Hạnh: “ Thời gian từ đầu ngày đến bây giờ bằng 3/ 5 thời gian từ bây giờ đến hết ngày. Đố bạn bây giờ là mấy giờ?”. Em hãy giúp Hạnh giải đáp câu đố của Minh.

Bài 33: Tổng số tuổi của hai ông cháu là 78 tuổi, biết tuổi ông bao nhiêu năm thì tuổi cháu bấy nhiêu tháng. Hỏi ông bao nhiêu tuổi? Cháu bao nhiêu tuổi?

Bài 34: Tổng số tuổi của hai mẹ con là 40 tuổi, biết tuổi con bao nhiêu ngày thì tuổi cháu bấy nhiêu tuần. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi? Con bao nhiêu tuổi?

Bài 35: Hiện nay tuổi bố gấp 4 lần tuổi con, bốn năm nữa số tuổi hai bố con là 53 tuổi. Hỏi hiện nay bố bao nhiêu tuổi? Con bao nhiêu tuổi?

Bài 36: Hiện nay tuổi của Huyền và mẹ cộng lại là 50 tuổi. Bốn năm trước tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi Huyền. Hỏi hiện nay tuổi mẹ gấp mấy lần tuổi Huyền?

Bài 37: Hiện nay tuổi ông và tuổi Định cộng lại là 62 tuổi, năm năm nữa tuổi ông gấp 5 lần tuổi Định. Hỏi hiện nay ông bao nhiêu tuổi? Định bao nhiêu tuổi?

Bài 38: Tuổi bà gấp đôi tuổi mẹ, tuổi Lan bằng 1/ 6 tuổi mẹ. biết tổng số tuổi của mẹ và Lan là 42 tuổi. Hỏi mỗi người bao nhiêu tuổi?

Bài 39: Tuổi Lan bằng 1/2 tuổi Huệ, tuổi Huệ bằng 1/ 4 tuổi bố, tổng số tuổi của bố và Lan là 36 tuổi. Hỏi mỗi người bao nhiêu tuổi?

Bài 40: Tìm hai số có trung bình cộng bằng 92 và thương của hai số đó bằng 3.

Bài 41: Hai số có tổng bằng 352, biết nếu thêm một chữ số 0 và bên phải số bé thì được số lớn. Tim hai số đó.

Bài 42: Hai số có tổng bằng 257, biết rằng nếu xóa chữ số 4 ở hàng đợn vị của số lớn thì được số bé.

Bài 43: Cho một số, biết rằng nếu viết thêm một chữ số vào bên phải số đó thì tổng số của số đã cho và số mới bằng 685. Tìm số đã cho và chữ số viết thêm.

Bài 44: Tìm hai số là 900, lấy số lớn chia cho số bé được 3 dư 4. Tìm hai số đó.

Bài 45: Cho ba số có tổng bằng 1458, số thứ nhất bằng 1/ 3 số thứ hai, số thứ ba bằng trung bình cộng của ba số. Tìm ba số đó.

Bài 46: Hai số có tổng bằng 130, nếu giữ nguyên số bé và tăng số lớn lên 2 lần thì thương của số mới và số bé bằng 8. Tìm hai số đó.

Bài 47: Tìm hai số có tổng bằng 546, biết rằng nếu giữ nguyên số lớn và tăng số bé lên ba lần thì số lớn gấp đôi số mới.

Bài 48: Ta có số thứ nhất chia cho số thứ hai được 4, số thứ hai chia cho số thứ ba được 2, tổng của số thứ nhất và số thứ ba bằng 657. Tìm ba số đó.

Chúc các em học tập tốt 🙂

Thân ái!

About admin