Bài tập Toán lớp 4 – Dạng toán tìm hai số biết hiệu và tỉ số

[Bồi dưỡng Toán lớp 4 theo chuyên đề] – Bài tập Toán lớp 4 – Dạng toán tìm hai số biết hiệu và tỉ số.

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn và đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 4, ôn thi Toán Violympic Toán 4 trên mạng, vui lòng liên hệ theo số máy: 0919.281.916.

BÀI TẬP RÈN LUYỆN DẠNG TOÁN TÌM HAI SỐ BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ:

Bài 1: Tìm hai số có hiệu bằng 378 , biết rằng nếu thêm vào bên phải số bé chữ số 0 thì được số lớn.

Bài 2: Tìm số có hai chữ số , biết rằng nếu thêm vào bên trái số đó chữ số 3 thì số mới gấp 6 lần số cần tìm.

Bài 3: Tìm hai số có số lớn bằng 7/5 số bé , nếu lấy số lớn trừ số bé cộng hiệu của chúng thì được 64.

Bài 4: Tìm hai số có hiệu bằng 252 , biết tổng của số lớn và số bé gấp 4 lần số bé.

Bài 5: Tìm hai số chẵn , biết rằng số lớn gấp 3 lần số bé  và ở giữa chúng có 7 số chẵn.

Bài 6: Hiện nay mẹ 32 tuổi con 5 tuổi . Hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con.

Bài 7: Hiện nay tổng số tuổi của Bố và Con là 48  tuổi, Tuổi con băng 1/3 tuổi bố . Hỏi trước đây mấy năm tuổi bố gấp 7 lần tuổi con.

Bài 8: Tuổi Dũng 3 năm nữa sẽ gấp gấp hai lần tuổi dũng cách đây 3 năm . Hỏi hiện nay Dũng bao nhiêu tuổi.

Bài 9: Một trại nuôi ba loại gia súc: Bò, Dê, Heo Biết 1/3 số Bò bằng 1/5 số Dê bằng 1/7 số Heo Bò ít hơn Heo 48 con . Hỏi mỗi loại bao nhiêu con?

Bài 11: Tìm hai số có hiệu bằng 68, biết số lớn gấp 3 lần số bé.

Bài 12: Tìm hai số có hiệu bằng 90, biết số lớn bằng 7/2 số bé.

Bài 13: Tìm hai số có hiệu bằng 84 biết 1/3 số bé bằng 1/5 số lớn.

Bài 14: Nhung có nhiều hơn Dũng 12 quyển truyện tranh. Nếu Dũng có thêm 3 quyển truyện tranh thì số truyện tranh của Dũng bằng 2/ 5 số truyện tranh của Nhung. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển truyện tranh?

Bài 15: Một nhà máy ngày thứ nhất sản xuất kém ngày thứ hai 225 sản phẩm, nếu ngày thứ hai sản xuất thêm 27 sản phẩm thì ngày thứ nhất sản xuất bằng 4/ 7 ngày thứ hai. Hỏi số sản phẩm sản xuất mỗi ngày?

Bài 16: Dũng có nhiều hơn Hùng 36 viên bi, nếu Dũng có thêm 8 viên bi và Hùng có thêm 5 viên bi thì số bi của Dũng bằng 5/ 2 số bi của Hùng. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

Bài 17: Trong một của hàng văn phòng phẩm có số bút chì xanh nhiều gấp 3 lần bút chì đỏ. Sau khi của hàng bán đi 12 bút chì xanh và 7 bút chì đỏ thì bút chì xanh còn hơn bút chì đỏ 51 cây. Hỏi trước khi bán của hàng có bao nhiêu bút chì xanh? Bao nhiêu bút chì đỏ?

Bài 18: An có nhiều hơn Bình 24 viên kẹo. Nếu An cho Bình 6 viên kẹo thì số kẹo của Bình bằng 1/ 2 số kẹo của An. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên kẹo?

Bài 19: Một tổ hợpmay gồm hai tổ, tổ một có số công nhân gấp 3 lần tổ hai. Nếu chuyển 20 công nhân từ tổ một sang tổ hai thì tổ hai nhiều hơn tổ một 4 người. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu công nhân?

Bài 20: Hùng có số bi gấp 4 lần số bi của Dũng. Nếu Hùng cho Dũng 12 viên bi thi fhai bạn có số bi bằng nhau. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

Bài 21: Mạnh có số bi gấp 4 lần số bi của Cường, nếu Cường cho Mạnh 6 bi thì số bi của Cường bằng 1/ 7 số bi của Mạnh. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

Bài 22: Có hai thùng dầu, nếu chuyển 2 lít dầu từ thùng thứ nhất dang thùng thứ hai thì số dầu ở hai thùng bằng nhau, nếu chuyển 2 lít dầu từ thùng thứ hai sang thùng thứ nhất thì số dầu ở thùng thứ hai bằng 1/ 3 số dầu ở thùng thứ nhất. Hỏi mỗi bình có bao nhiêu lít dầu?

Bài 23: Trong đợt lao động, lớp 4A trồng được số cây bằng 3/4 số cây của lớp 4B, lớp 4B trồng được số cây gấp đôi số cây của lớp 4C, lớp 4A trồng được nhiều hơn lớp 4C là 14 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

Bài 24: Có ba thùng dầu, 1/3 số dầu của thùng thứ nhất bằng 1/5 số dầu ở thùng thứ hai và bằng 1/7 số dầu ở thùng thứ ba, thùng thứ hai có ít hơn thùng thứ ba 6 lít dầu. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu?

Bài 25: Ở một trung tâm ngoại ngữ. số người học tiếng Nhật bằng 1/ 2 số người học tiếng Hoa, số người học tiếng Hoa bằng 1/3 số người học tiếng Anh. Hỏi mỗi ngoại ngữ có bao nhiêu người học, biết số người học tiếng Anh nhiều hơn số người học tiếng Nhật là 100 người.

Bài 26: Ba người đi bằng ba loại xe khác nhau từ A đến B. Thời gian người thứ nhất đi bằng ½ thời gian người thứ hai và bằng 1/3 thời gian người thứ ba đi, người thứ ba đi nhiều hơn người thứ nhất 80 phút. Hỏi quãng đường từ A đến B dài bao nhiêu km, biết người thứ hai đi được 24 km trong 40 phút?

Bài 27: Tìm hai số biết rằng số thứ nhất bằng 2/5 số thứ hai và nếu giảm số thứ nhất 12 dơn vị thì số thứ hai hơn số thứ nhất 42 đơn vị.

Bài 28: Số thứ nhất bằng 3/5 số thứ hai và nếu giảm số thứ hai 18 đơn vị thì số thứ nhất kém số thứ hai 54 đơn vị. Tìm hai số đó.

Bài 29: Tìm số có hai chữ số , biết rằng nếu thêm một chữ số 1 vào bên trái ta được số mới gấp 5 lần số ban đầu.

Bài 30: Tìm hai số có hiệu bằng 783, biết rằng nếu viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số bé hơn ta được số lớn.

Bài 31: Tìm số có ba chữ số, biết rằng nếu xóa chữ số 3 ở hàng trăm của số đó thì ta được số mới bằng 1/ 6 số ban đầu.

Bài 32: Tìm hai số có hiệu bằng 312, biết rằng nếu xóa chữ số 6 ở hàng đơn vị của số lớn ta được số bé.

Bài 33: Tìm hai số có hiệu bằng 252, biết tổng của hai số gấp 4 lần số bé.

Bài 34: Tìm hai số chẵn, biết số lớn gấp 3 lần số bé và giữa chúng có 7 số chẵn.

Bài 35: Tìm hai số có hiệu bằng 90, biết 1/3 số thứ nhất gấp hai lần số thứ hai.

Bài 36: Tìm hai số có hiệu bằng 45, biết rằng nếu thêm vào số lớn 15 đơn vị và giảm số bé 8 đơn vị thì được hai số mới có thương bằng 5.

Bài 37: Tìm hai số có hiệu bằng 102, biết rằng nếu tăng số lớn 12 đơn vị và giảm số bé 15 đơn vị thì số lớn sẽ gấp 8 lần phân nửa của số bé.

Bài 38: Hiện nay ba 32 tuổi, con 5 tuổi. Hỏi:

  1. Mấy năm nữa tuổi Ba gấp 4 lần tuổi con?
  2. Trước hiện nay mấy năm tuổi ba gấp 10 lần tuổi con?

Bài 39: Tuổi Lan 3 năm nữa sẽ gấp 3 lần tuổi Lan trước đây 3 năm, mẹ hơn Lan 24 tuổi. Hỏi hiện nay tuổi mẹ gấp mấy lần tuổi Lan?

Bài 40: Hiện nay tuổi bố và tuổi con cộng lại là 50 tuổi, tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Hỏi có bao nhiêu năm nữa tuổi bố gấp 3 lần tuổi con?

Bài 41: Hiện nay tuổi mẹ cộng với tuổi con bằng 64 tuổi, tuổi con bằng 1/3 tuổi mẹ.Hỏi trước đây mấy năm tuổi mẹ gấp 9 lần tuổi con?

Bài 42: Hiện nay tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Trước đây 4 năm mẹ hơn co 27 tuổi. Hỏi trước đây 4 năm tổng số tuổi của mẹ và con là bao nhiêu?

Chúc các em học tập tốt 🙂

Thân ái!

About admin