Bài Tập Tiếng Anh lớp 2 theo Chủ Đề

Gia sư Tiểu Học Tại Nhà xin giới thiệu tới các em học sinh – Phụ Huynh một số bài Tập Tiếng Anh lớp 2 theo Chủ Đề.

I/ CHỦ ĐỀ TIẾNG ANH VỀ GIA ĐÌNH

Part 1:

Câu 1: Chọn các từ để điền vào chỗ trống hợp lý.

Uncle         Family          Sister        Eight            Daughter            Grandma

Father        Table            Nine          Mother         Eggs                  Map

Ruler         Yellow           Old            Pink            Aunt                   Grandpa

………………. gia đình                                            ………………. bố

………………. anh, em trai                                     ………………. cháu trai

………………. cháu gái                                             ………………. mẹ

………………. cô, dì                                                  ………………. chú

………………. bà                                                        ………………. ông

………………. số 9

Câu 2: Hoàn thành các câu sau.

1.What is your name?          My n….me is …………

2.Who is this?                     This is ….y mo…her.

3. Who is he?                      This is my fath..r.

4.What is this?                    This is my p…n

Câu 3: Nối từ tiếng Anh ở cột A với nghĩa tiếng Việt ở cột B

A B
1. My aunt
2. My father
3. My mother
4. My family
5. My brother
a. mẹ của em
b. bố của em
c. cô của em
d. em trai của em
e. gia đình của em

Câu 4: Đặt câu theo mẫu rồi dịch sang tiếng Việt

1. This/ mother: This is my mother: Đây là mẹ của em.

2. This/ father      _________________________________________

3. This/ brother    _________________________________________

4. This/family      _________________________________________

5. This/ sister      _________________________________________

6. This/ grandmother (Tương tự với những từ sau: grandfather (ông), grandchild (Cháu),…)

Tiếng anh theo chủ đề đồ vật

About sakura